içinde

Hayalle Başla Gerçeğe Dönüştür…

Ülkemiz ekonomik koşulları dikkate alındığında yeni bir iş yeri kurmak, işin işleyişleri ile ilgili giderlere katlanmak çoğu iş kurma hayali içerisinde olan gençlerin gözünü korkuttuğundan yeterli akıl ve iş yapma becerisine sahip olanları geri adım atmasına sebep olmaktadır. Devletimizin yeni iş kurmak isteyenlerin yükünü hafifletmek, ekonomi çarkının döndürülmesini sağlamak adına bir çok destek fırsatı sunmaktadır. Bunlardan bir yenisi olan ilk defa iş yeri açmak isteyen 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olanlara bağ-kur prim desteği sunmakta ve 1 yıl boyunca bunu hazine tarafından karşılanmasını öngörmektedir. Bir başka destek ise ilk defa iş yeri açanlara 18 ile 29 yaş arasında olan gençlere 75 bin TL kadar gelir vergisinden istisna hakkı getirmiştir. Bunun yanı sıra kosgeb in 50 bin TL ödemesiz 100 bin TL geri ödemeli girişim desteği sağlamak iş kurma hayali olan gençlerimize kendi işletmelerini kurmak için bir fırsat sunmaktadır.

Genel hatlarıyla bu desteklerden nasıl faydalanılacağına bakarsak,

Genç Girişimcilere Bağ-Kur Prim Desteği

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 29 yaşını tamamlamamış olup, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa Bağ-Kur’lu sayılan gerçek kişiler teşvik kapsamındadır. Bununla beraber kurulan adi ortaklıklar ve şahıs ortaklıklarında ise sadece bir ortak ortaklardan en genci söz konusu teşvikten yararlandırılacaktır.

Destekten nasıl faydalanılacağı konusunda maddeler halinde belirtecek olursak,

Girişimcinin ilk defa işe başladığını ve yasal süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir.

Girişimcinin kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Bazı istisnai durumlar bilfiil çalışmasını engellememektedir.

Ortaklık şeklinde bir girişim söz konusu ise, prim teşvikinden yararlanabilmesi için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

Kazanç istisnasından faydalanmak isteyenler

Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınızı daha ilk defa “10.02.2016 tarihinden itibaren” gelir vergisi mükellefiyeti olarak işe başlamış olmalısınız.

Bununla beraber kaydınızın tam mükellefiyet olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Vergi sistemimiz tam veya dar mükellefiyet esasını düzenlemektedir.

Yaş itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmalısınız. 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle bu istisna geçerli değildir.

Faaliyete başladığınız an itibariyle 10 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmak zorundasınız. Bu süreyi geçirenler istisnadan faydalanamazlar.

Kurmayı düşündüğünüz işi, yapılan işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir emek harcamalı başka bir ifadeyle işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız. Kurmayı düşündüğünüz işletme Anonim veya Limited şirket gibi sermaye şirketi değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız. Şahıs veya adi ortaklık şeklinde kurmak suretiyle vergi mükellefiyeti tesis ettirenler bu istisnadan faydalanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus her bir ortağın yaş ve diğer şartları taşıması gerekir.

Kosgeb Yeni Girişimci Desteği

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

Yeni girişimcilik desteğinden faydalanabileceğiniz tutarlar şu şekilde sıralayabiliriz.

*İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

*Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

*İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

*Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

*Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığıgeri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

Son olarak şunu söylemek gerekirse hayallerinizi gerçekleştirmek için bir adım atmalısınız. Başaranlar cesareti olanlardır.

Yazar Erhan KALKAN

Mali Müşavir - Adana

Bir yanıt yazın

hiçlik

Hiçlik

ruya-gibi-kadın

Rüya Gibi Bir Kadın